Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Lopende projecten


Klimaatprojecten Hengelo, Almelo en Enschede

De steden Hengelo, Enschede en Almelo werken samen met Waterschap Vechtstromen aan een klimaatactieve stad. Enerzijds worden projecten uitgevoerd die klimaatveranderingen moeten voorkomen of verminderen (mitigatie) en anderzijds projecten die de effecten van klimaatveranderingen moeten verminderen (adaptatie). Het thema water blijkt een verbindende factor te zijn hiertussen. Broks-Messelaar Consultancy heeft de waterprojecten in Almelo, Hengelo en Enschede geïnventariseerd die zich afspelen op het snijvlak van mitigatie en adaptatie. Dit heeft geresulteerd in een geografische kaart waarin informatie kan worden opgevraagd over in totaal 74 waterprojecten. Per project is aangegeven wat de relatie met klimaatveranderingen is, welke partijen betrokken zijn, wat de succesfactoren en leerpunten zijn en wat de kansen zijn voor verbetering of verbreding. De projecten zijn dienen als voorbeeld van het integreren van mitigatie en adaptatie bij de uitvoering van de watertaken voor andere gemeenten. De beste voorbeelden zijn uitgebreider beschreven in een folder.

 

Monitoring Bestuursakkoord Water voor de zuiveringskring Olburgen

RWZI Olburgen

Het “Afvalwaterteam Olburgen” wil inzicht hebben in de stand van zaken voor de opgaven van het Bestuursakkoord Water. Daarom laten de waterpartners (gemeenten Bronkhorst, Doesburg, Rheden en het Waterschap Rijn en IJssel) een feitenonderzoek uitvoeren voor de zuiveringskring Olburgen. Broks-Messelaar Consultancy geeft inzicht in de besparingsopgave voor de zuiveringskring, een overzicht van de besparing die tot nu toe is gerealiseerd en van de resterende besparingsopgave voor 2020. Om de ontwikkeling van de kwaliteit van de riolering en zuivering en de kwetsbaarheid in de periode 2010-2020 te kunnen monitoren, is een nulmeting uitgevoerd.

 

Bijeenkomst Aanpak Wateroverlast Achterhoek

Bijeenkomst Aanpak Wateroverlast te Barchem

Op 28 januari hebben we met betrokkenen uit zeven Achterhoekse gemeenten en het waterschap gediscussieerd over de aanpak van wateroverlast. Ook deze bijeenkomst was geslaagd! De bijeenkomst startte met een inleidende presentatie waarin het “Speelveld” werd geschetst. Vervolgens werd ingezoomd op het “Klimaat”, de vraag “Wanneer is het goed genoeg?” en het werkingsbereik en de dynamiek van “Maatregelen”. De presentaties eindigden steeds met een aantal stellingen, waarna er ruimte was voor vragen en discussie. Aansluitend werd “Het geheel” gepresenteerd. De middag werd afgesloten met conclusies en een borrel.

 

Bijeenkomst Aanpak Wateroverlast Twentse gemeenten

Bijeenkomst Aanpak Wateroverlast

Naar aanleiding van de wateroverlast van afgelopen zomer hebben we een bijeenkomst over de aanpak van wateroverlast georganiseerd voor de Twentse gemeenten. De bijeenkomst vond 17 september plaats in Zenderen. Betrokken waterbeheerders uit tien gemeenten en twee waterschappen waren aanwezig. Aan de hand van een voorbeeld uit de Gemeente Enschede kwam aan de orde hoe je de wateroverlast kunt aanpakken. Vervolgens gaf Arjan Messelaar een presentatie waarin het perspectief, de dynamiek en de reikwijdte van maatregelen werden toegelicht. Kees Broks keek verder dan de norm en ging in op het denken in kansen en ambities als “climate proof cities”. Daarna werd er verder gediscussieerd over een strategische aanpak van wateroverlast onder leiding van Marlies Dekkers. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel. Aanwezigen vonden het erg nuttig en interessant de aanwezige kennis en ideeën met elkaar te delen.

 

Waterhuishoudkundig plan Wilgenrijk Maassluis

Wilgenrijk BV wil woningen ontwikkelen in een deel van de Dijkpolder (Maassluis). Het wordt een gebied met veel water en groen. Het opstellen van het waterhuishoudkundig plan is een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen. Broks-Messelaar Consultancy begeleidt dit proces en schrijft het hoofdrapport van waterhuishoudkundig plan. In het Whk-plan komt het ontwerp op hoofdlijnen te staan. Het plan dient als onderlegger voor vergunningaanvragen voor de realisatie van het watersysteem en wordt aangeboden door Wilgenrijk BV ter bestuurlijke vastlegging door Gemeente Maassluis en Hoogheemraadschap van Delfland.

 

Wat te doen met grondwateroverlast?

Folder over grondwateroverlast

De gemeente Oldenzaal ontvangt regelmatig meldingen over problemen met grondwater. Om de burger van informatie te voorzien over grondwateroverlast heeft Broks-Messelaar Consultancy een folder hierover opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Wat is grondwateroverlast?
 • Waar komt dit vandaan?
 • Wat kan ik er tegen doen?
 • Wie kan mij helpen?

   

 • MBS Losser onder de loep

  De gemeente Losser beschikt over een meet- en besturingssysteem voor de riolering. Dit systeem is nu enkele jaren operationeel en sindsdien is de riolering op een aantal onderdelen gewijzigd. De beslisregels van het MBS moeten geëvalueerd, aangepast en uitgebreid worden, zodat het beslissysteem weer is afgestemd op de actuele situatie. Broks-Messelaar Consultancy analyseert de meetgegevens van de afgelopen jaren en analyseert en optimaliseert het functioneren van het besturingssysteem.

   

  Implementatie meetsysteem in de regio Vallei en Eem

  Pomproef overstortmeting

  In april 2013 is het regionaal meetsysteem Vallei en Eem opgeleverd. In opdracht van het Platform Water Vallei en Eem (PWVE) heeft Broks-Messelaar Consultancy de uitvoering begeleid. Nu zijn we samen met de beleidsmedewerker van het platform bezig met de afronding.

   

   

  Afvalwaterteam Barneveld-Ede

  Naar aanleiding van het Bestuursakkoord Water is in 2011 voor het gebied Barneveld-Ede een verkenning uitgevoerd naar reële mogelijkheden van samenwerking. Hiervoor is een uitgebreide lijst van circa 80 verschillende activiteiten in de afvalwaterketen beschouwd. Vervolgens heeft een prioritering plaatsgevonden. In 2012 zijn drie samenwerkingsprojecten door het afvalwaterteam Barneveld-Ede uitgevoerd. Hierin zijn de winstkansen voor de drukriolering, kolken (reiniging en inspectie) en slibverwerking onderzocht. De winstkansen zijn uitgedrukt in kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid. Op een aantal onderwerpen zijn al aanwijsbare, concrete besparingen gerealiseerd of zullen de komende jaren worden gerealiseerd, de “quick wins”. Voor 2013 en 2014 ligt de nadruk op de grotere besparingen en kwaliteitsverbeteringen “big wins”. Broks-Messelaar Consultancy ondersteunt het afvalwaterteam. Zij coördineert de overleggen, schrijft het jaarverslag en het jaarplan, verzorgt presentaties en ondersteunt de werkgroepen, zowel procesmatig als inhoudelijk. Deze zomer worden plannen van aanpak opgesteld voor onder andere de OAS, de ombouw naar slim VGS en een gezamenlijke visie voor de afvalwaterketen.

   

  Nulmeting en prioritering winstkansen afvalwaterketen Twents Waternet

  TWN

  De gemeenten in Twente en het waterschap Regge en Dinkel werken samen binnen het Twents Waternet. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Twents afvalwaterakkoord, Waterwinst – Taak 2.0. Broks-Messelaar Consultancy heeft samen met de betrokkenen een nulmeting uitgevoerd en de winstkansen geprioriteerd. Daarvoor hebben we de samenwerkingsactiviteiten uitgewerkt en beoordeeld op kostenbesparing, kwaliteitswinst, vermindering kwetsbaarheid, verbeteren duurzaamheid, dienstverlening, snelheid, kans op succes en zichtbaarheid van resultaat. De besparingsopgave van het Bestuursakkoord Water is vertaald naar de regio. De kosten voor riolering en zuiveren in 2010 en de verwachte kosten in 2020 zijn in beeld gebracht voor het monitoren van de nulmeting en het berekenen van de besparingsopgave.

   

  Water en riolering Montferland

  Werkzaamheden kruising Plantsoensingel

  Een van onze adviseurs is sinds 2009 gedetacheerd bij de gemeente Montferland. Zij neemt, als beleidsmedewerker water en riolering, alle reguliere taken voor haar rekening.

   

  Ondersteuning STOWA

  Broks-Messelaar Consultancy is betrokken bij de coördinatie een aantal STOWA projecten op het gebied van stedelijk water, onder andere Stedelijk waterbeheer en Kennis voor klimaat: klimaatbestendige steden.

   

  Implementatie regionaal grondwatermeetnet

  Broks-Messelaar Consultancy ondersteunt het Platform Water Vallei en Eem met de directievoering tijdens de realisatiefase van het regionaal grondwatermeetnet voor veertien gemeenten en Waterschap Vallei en Eem.

   

  vGRP gemeente Etten-Leur

  Vervanging riool

  Broks-Messelaar Consultancy heeft samen met de gemeente Etten-Leur een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) opgesteld. Het belangrijkste speerpunt hierin is het goed organiseren en betaalbaar houden van het beheren van de bestaande riolering. Hiervoor zijn in een kostendekkingsplan diverse dekkingsscenario’s uitgewerkt. Het nieuwe vGRP is op 29 oktober 2013 vastgesteld door de gemeenteraad.

   

   

  Beleidsnota riolering en transport Waterschap Rijn en IJssel

  De veranderde regelgeving, zoals het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Bestuursakkoord Water 2011 en de verdergaande samenwerking binnen gemeenten en waterschap, zijn allen redenen voor Waterschap Rijn en IJssel om het beleid ten aanzien van riolering en transport van afvalwater te actualiseren. Broks-Messelaar Consultancy stelt als onafhankelijk adviseur deze nota samen met het waterschap en de betrokken gemeenten op. De beleidsnota zal naar verwachting eind van dit jaar gereedkomen en zal gaan dienen als vertrekpunt voor afspraken binnen de afvalwaterteams en andere samenwerkingsverbanden.

   

  Implementatie regionaal meetsysteem in de regio Rijn en IJssel

  Ondertekening Overeenkomst Samenwerking Regionaal Meetsysteem

  De gemeenten Lochem, Zutphen, Bronckhorst, Montferland en het Waterschap Rijn en IJssel hebben gezamenlijk een regionaal meetsysteem voor de riolering opgezet. Het systeem is bijna gereed, maar de samenwerking houdt niet op. Het blijft niet alleen bij het delen van informatie, ook het analyseren wordt gezamenlijk opgepakt. Op 10 juni is hiervoor de samenwerkingsovereenkomst door wethouders en heemraad ondertekend. De deelnemers maken optimaal gebruik van de aanwezige expertise en capaciteit binnen het samenwerkingsverband. Het meetsysteem is zo opgezet dat ook andere gemeenten in de regio zich in de toekomst kunnen aansluiten bij de samenwerking. Broks-Messelaar Consultancy heeft de directievoering voor de uitvoering van het werk ondersteund. Op dit moment wordt het systeem getest en worden standaard rapportages en presentaties ontwikkeld. Deze geven eenvoudig en snel een eerste inzicht in de werking van de stelsels.

   

  Pilot modellering riolering Doorwerth

  Rioolput

  We helpen bij het pilotproject modellering riolering Doorwerth. Door de grote hoogteverschillen en bijzondere kenmerken van de Renkumse riolering is het tot op heden lastig gebleken om de riolering betrouwbaar te modelleren. Met de kern Doorwerth als pilot onderzoekt J en L Datamanagement hoe betrouwbare modellering mogelijk is. Broks-Messelaar Consultancy en J en L Datamanagement werken samen in meerdere projecten. Ditmaal in opdracht van Gemeente Renkum.

   

  naar begin pagina