Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Kaderrichtlijn Water (KRW)

De implementatie van de KRW heeft tot veel nieuwe ontwikkelingen en ervaringen geleid. Nog niet eerder zijn waterplannen op (inter)nationaal, provinciaal en waterschapsniveau gelijktijdig opgesteld en op elkaar afgestemd. De KRW is een grote stap voorwaarts naar stroomgebiedsgerichte processen, waarbij waterkwaliteit, ecologie en natuurbeheer in samenhang worden gezien. De KRW heeft ook nieuwe ontwikkelingen opgeleverd op het vlak van het afleiden van doelen, het afwegen van maatregelen, het bepalen van effecten van maatregelen, de monitoring, en het gezamenlijke proces van overheden en maatschappelijke organisaties. Nu komt het aan op tijdige uitvoering van alle maatregelen en het monitoren van de waterkwaliteit.

Broks-Messelaar Consultancy kan u ondersteunen bij de co÷rdinatie van het uitvoeringsprogramma, de voorbereidingen van maatregelen, de analyse van monitoringgegevens, het uitvoeren van watersysteemanalyses (waarom is het zoals het is) en tussentijdse evaluatie en voortgangsrapportage.

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

projectbeschrijving wordt binnenkort toegevoegd

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina