Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerUw link
Als uw (algemene) organisatie op gebied van water een link naar uw website wilt laten toevoegen of verwijderen, verzoeken we u om per e-mail contact met ons op te nemen.

Links

Op deze pagina vindt u diverse links naar websites van andere organisaties op het gebied van waterbeheer.


ValidatieTools

validatietools.nl

Op ValidatieTools.nl vindt u informatie over het softwareprogramma voor het valideren van meetgegevens. Dit programma biedt volledig open en flexibele validatieregels en brede funactionaliteit voor analyse en validatie.

Voor meer informatie zie www.validatietools.nl.


Meten en monitoren

meten-monitoren.nl

Meten-monitoren.nl geeft informatie over meten en monioren in het waterbeheer. De site bevat onder andere een stappenplan voor het opzetten van een meetsysteem of meetproject. Tevens kunt u hier informatie vinden over (meet)plannen en soorten metingen (meetapparatuur).

Voor meer informatie zie www.meten-monitoren.nl.


Waternetwerk

Waternetwerk

Waternetwerk is een vereniging van waterprofessionals die hun deskundigheid willen vergroten door kennis en ervaring uit te wisselen en ge´nteresseerd zijn in innovatieve en werkbare oplossingen. Daarbij gaan ze contacten aan met vakbroeders in de wijde wereld van het water, maar indien gewenst ook daarbuiten. De vereniging bestaat uit mensen die zich betrokken voelen bij hun werk, hun vakgebied en bij de uitdagingen waar de samenleving voor staat op het terrein van water, ruimte, klimaatverandering en dergelijke. Momenteel telt de vereniging 4000 leden. Waternetwerk is per 1 januari 2009 ontstaan uit de Koninklijke Vereniging voor Waterleidingbelangen (KVWN) en de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer (NVA). Vanaf 1 januari 2011 wordt de volledige naam (Koninklijk Nederlands Waternetwerk), de afkorting (KNW) en nevenstaand logo gebruikt.

Voor meer informatie zie www.waternetwerk.nl.


Helpdesk water Nederland leeft met water

De Helpdesk Water is primair bedoeld voor het beantwoorden van vragen van mensen die (beroepsmatig) betrokken zijn bij het waterbeleid, het waterbeheer en de waterveiligheid. De Helpdesk Water is opgezet door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Nationaal Water Overleg (voorheen Landelijk Bestuurlijk Overleg Water). De Helpdesk Water is onderdeel van de Rijkswaterstaat Waterdienst.

Voor meer informatie zie www.helpdeskwater.nl.


www.riool.info

Publieksite riolering

www.riool.info

is een website van Stichting Rioned, bedoeld om een algemeen publiek te informeren over riolering en water in de stad. Op de site staat onder andere een video over "de weg van het water" en uitleg over water, zuivering en de werking van verschillende soorten riolering.

Voor meer informatie zie www.riool.info.


Logo Rioned

Rioned

De Stichting RIONED is als koepelorganisatie zowel het kenniscentrum als de behartiger van het rioleringsbelang. Rioned stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland en is een platform waarin overheden, het bedrijfsleven en onderwijs samenwerken.

Voor meer informatie zie www.riool.net.


Logo stowa

Stowa

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. Stowa ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. De kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch en sociaal-wetenschappelijk gebied.

Deelnemers aan Stowa zijn alle beheerders van grondwater en oppervlaktewater in landelijk en stedelijk gebied, beheerders van installaties voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater en beheerders van waterkeringen. Dat zijn alle waterschappen, hoogheemraadschappen, zuiveringsschappen en de provincies.

Voor meer informatie zie www.stowa.nl.


Logo Startpagina

Water startpagina

Op de "water startpagina" vindt u links naar allerlei water-gerelateerde organisaties. De pagina is opgezet in samenwerking met www.startpagina.nl.

Voor meer informatie zie water.startpagina.nl.


Logo UVW

De website van de Unie van Waterschappen (UvW) voor de waterprofessional ontsluit informatie over waterbeleid en de uitvoering ervan door de waterschappen. De Unie van Waterschappen is de vereniging van alle waterschappen. De Unie behartigt de belangen van de waterschappen op nationaal en internationaal niveau.

Voor meer informatie zie www.uvw.nl.


Logo VNG

Op deze site vindt u informatie over de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG heeft als doel belangenbehartiging, dienstverlening en platformfunctie voor alle gemeenten.

Voor meer informatie zie www.vng.nl.


VROM (Rijksoverheid)

Logo VROM

Het ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) ontstond in 1982. Bij de start werd het beleidsterrein milieubeheer toegevoegd aan volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Het ministerie wil een prettige woonomgeving en een duurzame toekomst scheppen. De missie luidt: "Het ministerie van VROM staat voor ruimte, milieu, wonen, wijken en integratie. Beleid maken, uitvoeren en handhaven."

Voor meer informatie zie www.rijksoverheid.nl (milieu, ruimte en water).


Wateropleidingen

Logo Wateropleidingen

Wateropleidingen is een opleidingsinstituut dat zich specifiek richt op scholing met als thema water. Bij de ontwikkeling van het beleid en het cursusaanbod baseert Wateropleidingen zich op de ontwikkelingen in het werkveld water en in het onderwijs. Wateropleidingen maakt hiervoor dankbaar gebruik van de informatie van de freelancers en van de bijeenkomsten van Waternetwerk.

Wateropleidingen is in 1993 opgericht door Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland), KVWN (Koninklijke Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland), KWR en de NVA (Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer). Per 1 januari 2009 zijn de KVWN en NVA samengegaan in Waternetwerk.

Voor meer informatie zie www.wateropleidingen.nl.


Waterschappen

Klik op de kaart om de website van een waterschap te openen:

Noorderzijlvest Vechtstromen Goot Salland Amstel, Gooi en Vecht Vallei en Veluwe Schieland en Krimpenerwaard Hollandse Delta= Scheldestromen De Dommel Fryslan Hunze en Aa''s Hollands Noorderkwartier Stichtse Rijnlanden Delfland Brabantse Delta Aa en Maas Roer en Overmaas Reest en Wieden Zuiderzeeland Rijnland Rijn en IJssel Rivierenland Peel en Maasvallei

Zoeken

Enkele zoekmachines: Altavista - Nederland, Ilse, Google, Yahoo, en Zoek.nl

naar begin pagina